FNTS  Home
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА
 
 
МЕНЮ


НОВИНИ

Национално съвещание "Переспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадени иглолистни гори"

Mеждународна научна конференция “Forestry: Bridge to the Future”,


 


За нас

Научно-техническият съюз по Лесотехника е най-голямата творческа-професионална организация с многостранна обществена дейност в полза на своите членове, която обединява специалистите от отраслите горско стопанство, дървообработване и производство на мебели, ландшафтна архитектура, опазване на природната среда, производство на целулоза и хартия. Съюзът подпомага редовните си членове при реализирането им като специалисти и повишава тяхната творческа и професионална квалификация.


 


НТС по Лесотехника организира дискусии, конференции, курсове, семинари и други научно-технически прояви. Лекторите в тях са изтъкнати учени, преподаватели от ЛТУ, водещи специалисти от държавните органи – Националното управление по горите, Института за гората при БАН, Института по целулоза и хартия и др. Съюзът привлича известни лектори и от чужбина.

НТС по Лесотехника е член на Федерацията на Научно-Техническите Съюзи в България / ФНТС /

 

Адреса на съюза е:

1000 София, ул. “Раковски” 108, етаж IV, стая 412
Телефони за контакти: +359 2 9883 683,
е-мейл: ntsl@mail.bg