FNTS  Home
SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF FORESTRY
 
 
MENU


NEWS

National conference "Prospects and guidelines for the management of artificial coniferous forests"

International Scientific Conference "Forestry: Bridge to the Future ",


 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

ПЛАН

за научно-техническа дейност на

Hayчно-технически съюз по Лесотехника

за 2016 г.

 

 

 

 

№ по

ред

Код

Наименование /тематика/ на

мероприятията

Време и място на провеждане

Организатори и съорганизатори

1

2

3

4

5

 

I. Съвместни мероприятия с ФНТС с научно-техническа или социално-икономическа тематика

 

1.

СМ

Седмицата на гората - Опазване и биологично разнообразие на горите в България.

м.04.2016

ЛТУ

НТСЛ, ФНТС,

ЛТУ, ИАГ

2.

НТК

Млади учени

м.07.2016

Юндола

НТСЛ, ФНТС,

ЛТУ, ССКБ

3.

НТК

Мениджмънт и качество

м.10.2016 Юндола

НТСЛ, ФНТС,

ЛТУ, ССКБ

4.

MНТК

Балканска научна конференция по пчеларство и екология

м.09.2016

НДНТ

НТСЛ, ФНТС,

НДНТ-София

5.

МНТК

Национална научна конференция по ентомология с международно участие

м.10.2016

НДНТ

НТСЛ, ФНТС,

НДНТ-София

 

II. Други научно-технически мероприятия

Съгласно плана за 2016 на НТСЛ

 

1.

СВ

Производство на декоративен посадъчен материал

м.01

НТСЛ,

НДНТ-София

2.

ОБ

Възможности за кандидатстване за финансиране от фондовете на ЕС

м.02

НТСЛ,

НДНТ-София

3.

СМ

Състояние и перспективи на горските и декоративни разсадници.

 

м.02

НТСЛ , ФНТС

НДНТ-София

4.

СВ

Програма за пролетната залесителна акция в отделни региона на страната.

м.03

 

 

НТСЛ , ФНТС

НДНТ-София

5.

СМ

Екологичен мониторинг и одит на горско-пасищни системи.

м.03

 

НТСЛ, ФНТС

НДНТ-София

6.

Ч

Седмицата на гората

м.04

НТСЛ, ЛТУ

НДНТ-София

7.

СВ

Борба с горските пожари

м.05.

НТСЛ

НДНТ-София

8.

СМ

Глобалното изменение на климата на земята

м.05

НТСЛ

НДНТ-София

9.

К

Най-добрата дипломна работа на учениците от Техникумите по дървообработване

м.06

НТСЛ, ФНТС, НДНТ-София

10.

СМ

Екологични проблеми и квалификация на работниците в мебелната и дървообработваща промишленост.

м.06

НТСЛ,

НДНТ-София

11.

СВ

Състояние, проблеми и развитие на зелената система на гр.София, съвместно с ОФ “Озеленяване”

м.07

НТСЛ

НДНТ-София

12.

MНТК

Балканска научна конференция по пчеларство и екология

м.09

НТСЛ,

НДНТ-София

13.

МНТК

Национална научна конференция по ентомология с международно участие

м.10

НТСЛ,

НДНТ-София

14.

К

Най-добър дипломен проект в областта на “Инженерен дизайн на мебели”

м.10

 

 

НТСЛ, ФНТС

НДНТ-София

15.

ОБ

Счетоводно приключване и данъчното облагане.

м.11

НТСЛ,

НДНТ-София

16.

ОБ

Възможности за кандидатстване за финансиране от фондовете на ЕС

м.11

 

 

НТСЛ, ФНТС

НДНТ-София

17.

СМ

Контрол на дърводобива и правила при продажба на дървесината.

м.12

НТСЛ

НДНТ-София