FNTS  Home
SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF FORESTRY
 
 
MENU


NEWS

National conference "Prospects and guidelines for the management of artificial coniferous forests"

International Scientific Conference "Forestry: Bridge to the Future ",


 


Documents

 


Закон за защитените територии
Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г. кн. 12/98 г., стр. 267; кн. 5/2000 г., стр. 73; кн. 10/2000 г., стр. 43; кн. 4/2002 г., стр. 65 т. 5, р. 4, № 417
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Категории защитени територии
Чл. 1. С този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.
изтегли   >>>  

 

Закон за лова и опазване на дивеча
изтегли   >>> 

 

Закон за рибарството и аквакултурите
Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г. кн. 5/2001 г., стр. 300 т. 5, р. 4, № 510
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) С този закон се уреждат отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.
изтегли   >>> 

 

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Обн., ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г., изм. и доп., бр. 22 от 11.03.2003 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г. кн. 8/98 г., стр. 66; кн. 4/2003 г., стр. 114; кн. 10/2005, стр. 335 т. 1, р. 6, № 685
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 74 от 2005 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея.
изтегли   >>> 

 

Закон за опазване на околната среда
 
изтегли   >>> 

 
Закон за Горите
Обн. ДВ. бр.125 от 29 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., доп. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., доп. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.
изтегли   >>>