FNTS  Home
SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF FORESTRY
 
 
MENU


NEWS

National conference "Prospects and guidelines for the management of artificial coniferous forests"

International Scientific Conference "Forestry: Bridge to the Future ",


 


Projects

 

Проектен център по схема BG161PO001/1.1-07/2009 на ОПРР 2007-2013 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. -  BG051PO001-4.3.04: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. - BG051PO001-3.1.08-0033: „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет”

Седма Рамкова програма на Европейския съюз Европейски проект: INTEGRAL ”Ориентирано към бъдещето интегрирано управление на Европейските горски ландшафти“

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. - BG051PO001-3.1.09-0019 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. - BG051PO001-3.1.07 – 0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда – EDUCOMP“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. - BG051PO001-3.3.06-0056 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. - BG051PO001-3.1.07-0074 „Актуализация на учебните програми за специалностите във Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”