FNTS Home
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА
 
 
МЕНЮ


НОВИНИ

Национално съвещание "Переспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадени иглолистни гори"

Mеждународна научна конференция “Forestry: Bridge to the Future”,


 


Цел и Задачи на НТС по Лесотехника

Главната цел на НТС по Лесотехника е да обединява усилията на специалистите за формиране на научно - техническата политика, да защитава професионалните интереси, да създава условия за повишаване знанията и квалификацията на своите членове, работещи в отраслите на горското стопанство, горската промишленост, целулозно-хартиената промишленост, парковото и ландшафтно строителство, за опазване, възпроизводство и ефективно използване на горските екосистеми и техните ресурси.

За постигане на своята цел НТС по лесотехника трябва да реализира следните задачи:

 1. Да представя и подпомага творческо-професионалните интереси на своите членове в съответствие с Устава на НТС по лесотехника и действуващото законодателство в страната.
 2. Да работи за издигане социалния статус на специалистите.
 3. Да разработва и внася в компетентните държавни органи /институции/ проекти на нормативни документи и активно да съдейства за тяхното утвърждаване и реализиране.
 4. Да организира и провежда мероприятия за повишаване на професионалната квалификация и активност на членовете на съюза.
 5. Да създава условия за свободно творческо - професионално и културно общуване.
 6. Да съдейства и подпомага образуването на научно-творчески колективи за решаването на конкретни технически, технологични и екологични проблеми.
 7. Да координира усилията на своите членове за постигане на общите цели и положителни резултати в дейността на съюза, както и да им оказва съдействие и методическа помощ за изпълнение на техните цели и задачи.
 8. Да осигурява на своите членове научно-техническа, екологична, стандартизационна и специализирана нормативно-техническа информация.
 9. Да организира свободни дискусии, проучвания, обсъждания и обществена оценка на държавни проекти и решения при формирането на научно-техническата политика, екологичната, социалната и образователната в областта на горското стопанство, горската промишленост, целулозно-хартиената промишленост, парковото и ландшафтно строителство и да разработва независими експертни оценки и алтернативни виждания.
 10. Да съдейства за премахване на вредите нанесени на горите и горското стопанство от другите отрасли на добивната промишленост, енергетиката, селското стопанство за опазване на градините, парковете, зелените зони и други обекти, свързани с жизнената среда на населението.
 11. Да утвърждава общественото начало, професионалната и социална защита на своите членове, както и правото им на труд и заплащане според тяхната квалификация.
 12. Да разширява установените контакти и задълбочава сътруд-ничеството със сродни сдружения с нестопанска цел, държавни и други институции.
 13. Да организира конференции,симпозиуми, семинари, обсъж-дания, дискусии, диспути, изложби и други научно-технически и информационни мероприятия.
 14. Да организира творчески -професионални посещения и срещи за обмяна на опит в страната и чужбина.
 15. Да осъществява проучвателна, консултантска, разработваща експертна и други видове работи за решаване на конкретни задачи и внедряване на иновации по методическото и нормативното осигуряване на фирмите.
 16. Да издава периодически печатни и други информационни материали за осъществяване на целта и задачите на съюза.
 17. Да сътрудничи със специализираните съюзи и териториал-ните сдружения на Федерацията на научно-техническите съюзи, висши учебни заведения, както и други юридически лица с нестопанска цел, държавни и обществени органи, организации и фирми, свързани с целите и задачите на съюза.